Voor mij zit de vakantie er alweer op, ik heb heerlijk gefietst in de omgeving van de Mont Ventoux. Omdat de meeste van jullie waarschijnlijk nog op vakantie gaan heb ik ook nog een reis door de vakantieregels gemaakt. In dit artikel lees je het verslag over vakantiedagen.

Aantal vakantiedagen

Iedere werknemer heeft recht op een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. Dat is 4x het aantal uren dat de werknemer per week werkt. Een werknemer die 40 uur werkt per weekt, heeft minimaal recht op 160 uur vakantie per jaar. Bouwt een werknemer extra vakantiedagen op, dan zijn dit bovenwettelijke vakantiedagen.

Vervallen of verjaren

Vakantiedagen kunnen vervallen of verjaren. De wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het jaar waarin deze zijn opgebouwd, de bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na 5 jaar. Beide termijnen kunnen contractueel worden verlengd, bijvoorbeeld via de cao of de individuele arbeidsovereenkomst.

Wettelijke vakantiedagen vervallen echter niet zomaar. Een werkgever is verplicht om de werknemer in de gelegenheid te stellen, en aan te zetten, tot het opnemen van vakantiedagen. Doet de werkgever dat niet, dan zijn de vakantiedagen niet vervallen. De werknemer kan de vakantiedagen die na 5 jaar verjaren stuiten. Om vakantiedagen te stuiten, moet de werknemer de werkgever voor het einde van de 5-jaarstermijn infomeren dat hij deze de dagen wil behouden. Er gaat dan een nieuwe verjaringstermijn lopen. Om als werknemer bewijs van de stuiting te hebben, is het belangrijk de werkgever schriftelijk te informeren.

Verlofadministratie

De werkgever is verplicht om een administratie bij te houden van de door de werknemer genoten vakantiedagen. Als de werknemer stelt dat het door de werkgever genoemde vakantiesaldo niet klopt, dan moet de werkgever aan de hand van zijn administratie aangeven hoe het vakantiesaldo tot stand is gekomen. Leidt dit niet tot overeenstemming tussen de werknemer en de werkgever over het vakantiesaldo, dan moet de werknemer aantonen dat zijn saldo hoger is. Als echter blijkt dat de werkgever geen goede verlofadministratie heeft bijgehouden, dan komt dit in beginsel voor rekening van de werkgever.

Vakantieaanvraag weigeren

De werknemer dient de vakantieaanvraag schriftelijk in. Als de werkgever na 2 weken daartegen geen gewichtige redenen heeft aangevoerd, geldt de aanvraag als goedgekeurd. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen kan in de cao of individuele arbeidsovereenkomst een langere reactie termijn worden overeengekomen

De werkgever mag de vakantieaanvraag alleen afkeuren als hij daarvoor gewichtige redenen heeft. Hiervan is niet snel sprake. Een voorbeeld is als de afwezigheid van de werknemer de bedrijfsvoering ernstig verstoort, omdat een aantal collega’s vrij zijn in diezelfde periode. Een andere reden waarom de vakantieaanvraag geweigerd kan worden is als de werknemer onvoldoende vakantiedagen heeft. Daarnaast kan een vakantieaanvraag worden geweigerd als in de cao of arbeidsovereenkomst is overeengekomen dat de werknemer in die periode geen vakantiedagen op kan nemen. De werkgever is bij de weigering van een vakantieaanvraag verplicht om aan te geven waarom de aanvraag geweigerd wordt.

Als de werkgever de vakantieaanvraag heeft afgewezen, en de werknemer gaat toch op vakantie, kan dit een dringende reden voor ontslag opleveren. De werkgever draagt de bewijslast en moet aantonen dat de werknemer zonder toestemming op vakantie is gegaan.

Goedgekeurde vakantieaanvraag wijzigen

Een vakantieaanvraag die is goedgekeurd mag gewijzigd worden door de werkgever, wel moet hij dit eerst met de werknemer overleggen. De goedgekeurde vakantieaanvraag kan enkel worden gewijzigd in uitzonderlijke situaties. Als de werknemer schade oploopt door de wijziging, denk hierbij aan de annuleringskosten voor een vakantie die niet door kan gaan, moet de werkgever de schade vergoeden.

Vakantierechten voor arbeidsongeschikte werknemers

Als een werknemer arbeidsongeschikt is bouwt deze gedurende de periode van loondoorbetaling volledig vakantiedagen op. De zieke werknemer die vakantie geniet, neemt hiervoor volledige vakantiedagen op. Het opnemen van volledige vakantiedagen moet ook als de werknemer bijvoorbeeld tijdens de re-integratie halve dagen werkt en vakantiedagen opneemt.

Tijdens het opnemen van vakantiedagen heeft de werknemer recht op betaling van zijn volledige salaris. Als de werknemer wegens arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld recht heeft op 90% van het salaris, geldt dat hij bij het opnemen van vakantiedagen recht heeft op 100% van het salaris.

De arbeidsongeschikte werknemer vraagt het opnemen van vakantiedagen aan bij de werkgever. Als de werkgever zich afvraagt of de voorgenomen vakantie de re-integratie belemmert, kan hij de bedrijfsarts om advies vragen. De bedrijfsarts beoordeelt of een vakantie medisch gezien schadelijk is voor het herstel. De werkgever beslist vervolgens of de werknemer op vakantie mag gaan. Hij mag de vakantie echter niet weigeren als er geen medische belemmeringen of andere gewichtige redenen zijn.

Vakantiedagen en ouderschapsverlof

Tijdens ouderschapsverlof worden geen vakantiedagen opgebouwd. De periode van ouderschapsverlof kan namelijk niet worden gezien als arbeidstijd waarover vakantie wordt opgebouwd, omdat het verlof niet onvoorzienbaar is. Ook kiest de werknemer er zelf voor om ouderschapsverlof op te nemen en wordt de werknemer medisch gezien niet gehinderd om zijn werkzaamheden uit te voeren.

Officiële feestdagen

Officiële feestdagen zijn geen wettelijke vrije dagen. Of de werknemer vrij is hangt af van wat in de arbeidsovereenkomst of toepasselijke cao is overeengekomen. Een werknemer die parttime werkt zal meer of minder voordeel genieten van de nationale feestdag dan een werknemer die fulltime werkt. Dit is afhankelijk van de dag waarop de nationale feestdag valt. Dit onderscheid tussen parttimers en fulltimers is een verboden onderscheid naar arbeidsduur. De werkgever moet waarborgen dat iedere werknemer, parttimer of fulltimer, een naar verhouding gelijk aantal uren vakantie heeft. Als de werknemer naar verhouding minder voordeel heeft van vrije nationale feestdagen, kan de werkgever hem hiervoor compenseren.

Vragen over vakantiedagen of andere arbeidsrechtelijke onderwerpen? Ik adviseer over juridische arbeidsvraagstukken. Neem contact met mij op, dat kan ook via LinkedIn.