Algemene voorwaarden Van Koppen Arbeidsrecht – Versie 1 februari 2019

Artikel 1 Definities

1. Van Koppen Arbeidsrecht Advies (hierna: Van Koppen Arbeidsrecht) is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het adviseren op het gebied van arbeidsrecht.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Cliënt’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Van Koppen Arbeidsrecht zoals bedoeld in artikel 1 lid 4 van deze Algemene voorwaarden.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Van Koppen Arbeidsrecht en Cliënt, een en ander in meest ruime zin.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Van Koppen Arbeidsrecht en/of door haar ingeschakelde derden aan Cliënt geleverde diensten, onder andere inhoudende het opstellen en beoordelen van diverse arbeidsrechtelijke overeenkomsten en arbeidsvoorwaardedocumenten, begeleiden van reorganisaties, begeleiding bieden bij disfunctioneren, verbetertrajecten en ontslagzaken, adviezen geven bij ziekteverzuim, in- en uitlenen van personeel en het verzorgen van presentaties en trainingen en procedures voeren bij
de kantonrechter, alsmede alle andere door Van Koppen Arbeidsrecht ten behoeve van Cliënt verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waarbij werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Cliënt worden verricht zijn inbegrepen.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.vankoppenarbeidsrecht.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Cliënt en Van Koppen Arbeidsrecht gesloten Overeenkomsten waarbij Van Koppen Arbeidsrecht Diensten aanbiedt.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Van Koppen Arbeidsrecht overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van leverings- of andere voorwaarden van Cliënt worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
4. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en/of repeterende opdrachten van Cliënt.
5. Van Koppen Arbeidsrecht is gerechtigd de onderhavige algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen zolang deze wijzigingen niet onredelijk bezwarend zijn voor Cliënt. Van Koppen Arbeidsrecht zal dergelijke wijzigingen uiterlijk twee (2) maanden voor inwerkingtreding
bekendmaken bij Cliënt. Indien Cliënt binnen de gestelde termijn geen bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzingen, wordt Cliënt geacht in te stemmen met de dergelijke wijzigingen. Van Koppen Arbeidsrecht is nimmer gehouden tot enige vergoeding en/of restitutie van reeds betaalden kosten door Cliënt indien bezwaar leidt tot ontbinding.

Artikel 3 De totstandkoming van Overeenkomst

1. Overeenkomst tussen Van Koppen Arbeidsrecht en Cliënt komt tot stand op het moment dat Cliënt de opdrachtbevestiging van Van Koppen Arbeidsrecht ondertekend retour heeft gezonden. De algemene voorwaarden en overige voorwaarden worden bijgevoegd in de opdrachtbevestiging naar de Cliënt. Deze Opdrachtbevestiging met inbegrip van de algemene voorwaarden en overige voorwaarden zijn tevens van toepassing op repeterende Overeenkomsten en/of opdrachten met Cliënt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Indien Cliënt aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte en/of opdrachtbevestiging van Van Koppen Arbeidsrecht dan maken zij geen deel uit van Overeenkomst, tenzij Van Koppen Arbeidsrecht deze schriftelijk bevestigt.
3. Indien Van Koppen Arbeidsrecht een bevestiging naar Cliënt stuurt, is deze bevestiging beslissend voor de inhoud en uitleg van Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Van Koppen Arbeidsrecht kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Uitvoering van Overeenkomst

1. Van Koppen Arbeidsrecht zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van Overeenkomst dit vereist, heeft Van Koppen Arbeidsrecht het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door (een) derde(n), onder voorwaarden overeengekomen in Overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Van Koppen Arbeidsrecht aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van Overeenkomst, tijdig aan Van Koppen Arbeidsrecht worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Van Koppen Arbeidsrecht zijn verstrekt, heeft Van Koppen Arbeidsrecht het recht de uitvoering van Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Cliënt in rekening te brengen.
4. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Cliënt Van Koppen Arbeidsrecht hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Van Koppen Arbeidsrecht dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Van Koppen Arbeidsrecht en Cliënt tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van Overeenkomst overgaan.
2. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Van Koppen Arbeidsrecht op en is voor Cliënt geen grond om Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Van Koppen Arbeidsrecht en Cliënt zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van Overeenkomst

1. Van Koppen Arbeidsrecht is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of Overeenkomst te ontbinden, indien Cliënt de verplichtingen uit Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Van Koppen Arbeidsrecht goede grond heeft te vrezen dat Cliënt in deze verplichtingen zal tekortschieten.
2. Voorts is Van Koppen Arbeidsrecht bevoegd Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien Cliënt zijn uit Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Van Koppen Arbeidsrecht gerechtigd Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 7 Kosten, honorering en betaling

1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.
2. Van Koppen Arbeidsrecht heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. Cliënt heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Van Koppen Arbeidsrecht mede te delen.
3. De honorering van Diensten geschiedt maandelijks per overboeking naar het rekeningnummer vermeld op de factuur. De betalingstermijn bedraagt veertien (14) dagen.
4. Van Koppen Arbeidsrecht behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen een voorschot te vragen, bijvoorbeeld wanneer sprake is van bedrijfseconomisch ontslag. Indien een voorschot noodzakelijk is zal Van Koppen Arbeidsrecht dit met Cliënt communiceren en in de
opdrachtbevestiging nogmaals vermelden. De termijn van voldoening en het bedrag van het voorschot worden in overleg vastgesteld en bij de opdrachtbevestiging gevoegd.
5. Van Koppen Arbeidsrecht behoudt zich het recht voor jaarlijks wijzigingen aan te brengen in de tarieven. Deze wijzigingen zullen tijdig worden medegedeeld aan de Cliënt.
6. Indien Cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Cliënt van rechtswege in verzuim. Een ingebrekestelling is derhalve niet vereist. Cliënt is alsdan het opeisbare bedrag verschuldigd vermeerderd met de wettelijke rente per maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een hele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle kosten die Van Koppen Arbeidsrecht als gevolg van het niet nakomen door Cliënt van zijn verplichtingen komen voor rekening van Cliënt.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Overeenkomst tussen Van Koppen Arbeidsrecht en Cliënt houdt een inspanningsverplichting in, geen resultaatsverplichting. Van Koppen Arbeidsrecht kan niet aansprakelijk worden gehouden voor wanprestatie indien het resultaat niet wordt behaald.
2. Overeenkomstig artikel 4 lid 3 van deze Algemene voorwaarden is Cliënt verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van Overeenkomst. Van Koppen Arbeidsrecht is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens.
3. Van Koppen Arbeidsrecht is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de termijnen overeenkomstig artikel 4 lid 4 van en artikel 10 Overmacht. Overschrijding van de termijn geeft Cliënt geen recht de Diensten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de
Diensten te weigeren.
4. Van Koppen Arbeidsrecht is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Van Koppen Arbeidsrecht verleent Cliënt de bevoegdheid aan Van Koppen Arbeidsrecht om, als een door Van Koppen
Arbeidsrecht ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wilt beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Cliënt te aanvaarden.
5. Van Koppen Arbeidsrecht is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade zoals: bedrijfsschade, stagnatieschade, gemiste besparingen, verminderde goodwill en gederfde winst.
6. Van Koppen Arbeidsrecht is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
7. Indien Van Koppen Arbeidsrecht aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Cliënt is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Van Koppen Arbeidsrecht, waarbij de schade een rechtstreeks en uitsluitend gevolg moet zijn van het handelen van Van Koppen Arbeidsrecht.
8. De aansprakelijkheid van Van Koppen Arbeidsrecht is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Van Koppen Arbeidsrecht niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan de in Overeenkomst tussen Van Koppen Arbeidsrecht en Cliënt opgenomen vergoeding voor een (1) jaar, respectievelijk de gemiddelde maandelijkse vergoeding voor de zakenpartner of ontwikkelpartner.
9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Van Koppen Arbeidsrecht.
10. Dit artikel sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Van Koppen Arbeidsrecht, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van Overeenkomst niet meer mogelijk is. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van (een) derde(n), ziekte (van personeel van) Van Koppen Arbeidsrecht.
2. In geval van overmacht wordt nakoming van Overeenkomst opgeschort voor zolang de overmacht aanhoudt.
3. Indien de overmacht drie maanden of langer aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Van Koppen Arbeidsrecht overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop
in mindering gebracht alle kosten die Van Koppen Arbeidsrecht heeft gemaakt met betrekking tot Overeenkomst.

Artikel 11 Garantie

1. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in Overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden is opgenomen, biedt Van Koppen Arbeidsrecht geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot de Diensten.
2. De bepalingen in deze Algemene voorwaarden ter zake van garantie laten de garantie aanspraken van Cliënt uit hoofde van de wet onverlet.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Beide partijen garanderen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Van Koppen Arbeidsrecht kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van Overeenkomst.
2. Geheimhouding geldt zowel tijdens de looptijd van Overeenkomst alsmede na beëindiging van Overeenkomst, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
3. Partijen verplichten zich alle op hen rustende verplichtingen op het gebied van privacywetgeving na te komen.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

1. Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, broncodes en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, alsmede alle gelijksoortige rechter ter bescherming van informatie met betrekking tot producten en documentatie van Van Koppen Arbeidsrecht, zijn en blijven te allen tijde het exclusieve eigendom van Van Koppen Arbeidsrecht. Geen van de in een offerte, opdrachtbevestiging en/of overeenkomst, met inbegrip van deze Algemene voorwaarden, opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan Cliënt, noch is een dergelijke overdracht beoogd of kan als zodanig worden opgevat.
2. Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Diensten te verwijderen of te wijzigen, daarbij inbegrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de
Diensten.
3. Cliënt garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van gegevens aan Van Koppen Arbeidsrecht. Cliënt zal Van Koppen Arbeidsrecht vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 14 Identiteit van Van Koppen Arbeidsrecht

1. Van Koppen Arbeidsrecht is bij de KvK geregistreerd onder nummer 73243108 en draagt Btw-identificatienummer NL001584827B92. Van Koppen Arbeidsrecht is gevestigd en houdt tevens kantoor aan de Bruinvis 20 (2673 CR) te Naaldwijk.
2. Van Koppen Arbeidsrecht is per e-mail te bereiken via jvdbos@vankoppenarbeidsrecht.nl of telefonisch via +31 (0) 6 58996867.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen Van Koppen Arbeidsrecht en Cliënt is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Van Koppen Arbeidsrecht en Cliënt mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Den Haag.

Artikel 16 Slotbepaling

1. Bij klachten dient Cliënt een mail te sturen naar jvdbos@vankoppenarbeidsrecht.nl of telefonisch te melden via +31 (0) 6 58996867.
2. Deze Algemene voorwaarden worden gevoegd bij de opdrachtbevestiging zoals omschreven in artikel 3.1.