𝐎𝐧𝐭𝐬π₯𝐚𝐠 𝐨𝐩 𝐬𝐭𝐚𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐞𝐭 𝐨𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐜𝐑𝐭

Deze werknemer heeft recht op:

  • de gefixeerde schadevergoeding (omdat de werkgever de opzegtermijn niet in acht heeft genomen)
  • de transitievergoeding (omdat het dienstverband op initiatief van de werkgever is geΓ«indigd)
  • een billijke vergoeding (omdat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld)
  • een correcte eindafrekening (met de vakantiebijslag en een compensatie voor het openstaande verloftegoed)
  • de wettelijke rente over de bovengenoemde componenten
  • een compensatie voor de proceskosten die de werknemer heeft gemaakt

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet sprake zijn van:

  • een dringende reden, en
  • de arbeidsovereenkomst moet onverwijld worden opgezegd, en
  • de reden van het ontslag moet onverwijld medegedeeld worden.

Wordt aan één van de bovenstaande vereiste niet voldaan is het ontslag op staande niet rechtsgeldig. Uit deze uitspraak blijkt maar weer wat dan de gevolgen kunnen zijn.

Overweeg je een werknemer (op staande voet) te ontslaan? Ik adviseer je graag over de mogelijkheden.